HomeIDE

Thay đổi author trong Eclipse

Like Tweet Pin it Share Share Email

Chúng ta thường xuyên lập trình trên Eclipse thường để mặc định tên tác giả (author) là tên của máy tính.

Để thay đổi tên tác giả – author trong Eclipse chúng ta thực hiện đổi như sau:

Thay đổi phần Comments : Window > Preferences > Java > Code Style > Code Templates > Comments > Types > Edit… và thay đổi ${user} thành tên bất kì bạn muốn.

Thay đổi phần Code:
Window > Preferences > Java > Editor > Templates > @author > Edit… và thay đổi ${user} thành tên bạn muốn.

Xem thêm hình:

Kiểm tra lại sau khi đổi lại tên thành bằng cách tao một file mới kết quả là: ictDiscovery

Như vậy là chúng ta đã thực hiện thành công.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *