HomeLaravel

Các câu lệnh thường sử dụng trong laravel

Like Tweet Pin it Share Share Email

Dưới đây là những command line bạn sẽ được gặp nhiều nhất khi làm việc với Laravel

Kiểm tra phiên bản laravel đang sử dụng:

php artisan --version

Câu lệnh xóa cache toàn dự án:

php artisan config:cache
php artisan config:clear
php artisan cache:table

Câu lệnh xóa cache của route:

php artisan route:clear

php artisan route:cache

Câu lệnh tải Laravel thông qua Composer :

composer create-project laravel/laravel example-app

Câu lệnh chạy server ảo trong Laravel :

php artisan serve

Câu lệnh giúp bạn xem được toàn bộ routes đang có trong laravel:

php artisan route:list hoặc php artisan r:l

Câu lệnh tạo controller trong Laravel :

php artisan make:controller UserController

Câu lệnh tạo controller với 7 functions CRUD trong Laravel :

php artisan make:controller UserController --resource

Câu lệnh tạo Migration trong Laravel:

php artisan make:migration create_users_table

Câu lệnh chạy Migration:

php artisan migrate

Câu lệnh quay trở lại dựa trên dữ liệu đã ghi vào migrations table và chạy lại migration:

php artisan migrate:refresh

Câu lệnh xóa hết các bảng, không quan tâm về rollback và chạy lại migration:

php artisan migrate:fresh

Câu lệnh tạo file Seeder trong Laravel:

php artisan make:seeder UsersTableSeeder

Câu lệnh chạy file Seeder cụ thể với tên class trong Laravel:

php artisan db:seed --class=UsersTableSeeder

Câu lệnh chạy file DatabaseSeeder, có thể gọi tới nhiều file với class seeder cụ thể:

php artisan db:seed

Câu lệnh tạo Model Factory cho bảng users:

php artisan make:factory UserFactory

Câu lệnh để xóa tất cả các bảng dữ liệu và chạy lại migration sau đó chạy file DatabaseSeeder, có thể gọi tới nhiều class seeder:

php artisan migrate:fresh --seed

Câu lệnh tạo Model trong Laravel :

php artisan make:model User

Câu lệnh kết hợp tạo Model và Controller trong Laravel :

php artisan make:model User -c

Câu lệnh kết hợp tạo Model, Controller và Migration trong Laravel:

php artisan make:model Category -mc

Câu lệnh kết hợp tạo Model, Controller + 7 functions CRUD và Migration trong Laravel:

php artisan make:model User -mcr

Câu lệnh để tạo một file test:

php artisan make:test UserTest

Còn rất nhiều câu lệnh khác nữa, trong dự án thường xuyên sử dụng các câu lệnh trên, mình lưu lại để sử dụng.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *