HomeAWS

Cách sửa giờ timezone và đồng bộ thời gian trên server centos 6.9

Cách sửa giờ timezone và đồng bộ thời gian trên server centos 6.9
Like Tweet Pin it Share Share Email

Để sửa giờ trên máy chủ CentOS 6.9, bạn có thể sử dụng một số lệnh và công cụ dưới đây. Lưu ý rằng, CentOS 6.9 là một phiên bản cũ và đã ngừng được hỗ trợ kể từ tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, các lệnh sau vẫn áp dụng cho các hệ thống đang chạy phiên bản đó:

Điều chỉnh múi giờ

1. Tìm múi giờ của bạn: Để xem tất cả các múi giờ có sẵn, sử dụng lệnh:

tzselect

Bạn có thể theo dõi các hướng dẫn trên màn hình để chọn múi giờ phù hợp.

2. Thiết lập múi giờ:

Khi bạn biết múi giờ cụ thể của mình, sử dụng lệnh ln để thiết lập liên kết tượng trưng cho file múi giờ trong /etc/localtime. Ví dụ, để thiết lập múi giờ cho Hà Nội:

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Điều chỉnh thời gian

1. Cập nhật thời gian thủ công:

Bạn có thể điều chỉnh thời gian thủ công bằng cách sử dụng lệnh date:

date -s "2 OCT 2022 18:00:00"

Thay đổi “2 OCT 2022 18:00:00” thành ngày và giờ theo ý muốn của bạn.

2. Sử dụng NTP để đồng bộ hóa thời gian:

Để đồng bộ hóa thời gian tự động với máy chủ thời gian qua Internet, bạn cần cài đặt và cấu hình NTP (Network Time Protocol).

  • Cài đặt NTP:
yum install ntp
  • Bật và cấu hình NTP để khởi động cùng hệ thống:
chkconfig ntpd on
  • Điều chỉnh cấu hình NTP nếu cần (ví dụ, chỉnh sửa /etc/ntp.conf), sau đó khởi động dịch vụ:
service ntpd start
  • Để đồng bộ hóa thời gian ngay lập tức và xem trạng thái, sử dụng:
ntpdate pool.ntp.org
service ntpd restart

Lưu ý

  • Đảm bảo rằng bạn thực hiện các lệnh này với quyền root hoặc sử dụng sudo nếu cần.
  • Thay đổi thời gian và múi giờ có thể ảnh hưởng đến các ứng dụng chạy trên máy chủ, vì vậy hãy cân nhắc thực hiện các thay đổi này trong khuôn khổ bảo trì hợp lý.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *