Có rất nhiều loại đơn vị Excel không hỗ trợ mà người dùng buộc phải tự thêm đơn vị để sử dụng (Thêm đơn vị % cho excel, bộ, đôi, hay chèn đơn vị VNĐ trong excel. Ngay trong Format Cells có sẵn một mục riêng để chúng ta nhập những đơn vị mới muốn… (0 comment)

Một số các services khi cài đặt bắt buộc bạn phải cài đặt Active Directory Domain, đặc biệt cài đặt hệ thống Mail Exchange Server. Bài hướng dẫn cài đặt Active Directory Domain mình thực hiện trên Windows Server standard 2019. Bước 1: Cài đặt địa chỉ IP tĩnh cho server trước khi thực hiện… (0 comment)