HomeCMS

Cách tạo trang chuyển hướng link download trong WordPress

Like Tweet Pin it Share Share Email

Đối với các bạn làm blog chia sẻ dữ liệu, ngoại việc kiếm tiền google adsence trên các bài viết chia sẻ, việc tạo một trang chuyển hướng khi download rồi nhúng code quảng cáo vào sẽ làm tăng thêm thu nhập cho các bạn. Hôm nay ICTsharing giới thiệu cho các bạn cách tạo trang chuyển hướng này.

Tạo trang chuyển hướng link download

Bước 1: Tạo một trang trong thư mục theme đang sử dụng

Truy cập vào mã nguồn website wordpress của bạn: wp-content\themes\theme bạn đang sử dụng. Tạo một file pageredirect-link.php hoặc tạo ở máy tính rồi upload file này vào thư mục theme.

Mở file vừa tạo, copy đoạn code dưới dán và lưu file lại.

<?php
/*
Template Name: Chuyển hướng
*/

$redirect_to = !empty($_GET['url'])
? trim(strip_tags(stripslashes($_GET['url'])))
: '';

$wait_time = 30000; // thời gian tự động chuyển hướng (tính bằng millisecond - ở đây là 30000 ml = 30s).
$wait_seconds = $wait_time / 1000;

add_action('wp_head', 'redirect_to_no_index', 99);
function redirect_to_no_index()
{
?>
<!-- tắt index trang này -->
<meta name="robots" content="noindex, follow">
<?php
}

add_action('wp_head', 'redirect_to_external_link');

function redirect_to_external_link()
{
global $redirect_to, $wait_seconds, $wait_time;

if (empty($redirect_to) || empty($wait_time)) {
return;
}
?>

<script>var redirect = window.setTimeout(function(){window.location.href='<?php esc_html_e($redirect_to); ?>'},<?php echo $wait_time; ?>);</script>
<noscript><meta http-equiv="refresh" content="<?php echo $wait_seconds; ?>;url=<?php esc_attr_e($redirect_to); ?>">></noscript>
<?php } get_header(); ?>


<div class="redirect-page">
<div>
<?php if (!empty($redirect_to)) {
echo '<p style="font-size: 95%;margin: 8px !important; color: #fff;">Bạn muốn chuyển đến:</p>';
printf(__('<div style="margin: 8px !important;word-wrap: break-word;">%s</div>'),esc_html($redirect_to));
?>
<p><span class="redirect-timer" id="timer"></span></p>
<div style="margin-top:20px">
<button id="redirect-get" onclick="window.location.href='<?php esc_html_e($redirect_to); ?>';return false;"><?php _e('✓ CHUYỂN TỚI LUÔN'); ?></button>
<button id="redirect-close" onclick="self.close()"><?php _e('✘ Hủy bỏ'); ?></button> <br />
</div>

<?php
} else {
_e('Liên kết này bị lỗi hoặc không tồn tại!');
}
?>
</div>
</div>
<script>
document.getElementById('timer').innerHTML = <?php echo $wait_seconds;?>;
var timer = <?php echo $wait_seconds;?>;
var interval = setInterval(function() {
var seconds = timer;
if (seconds > 0) {
--seconds;
document.getElementById('timer').innerHTML = seconds + "";
timer = seconds;
}
else {

}

}, 1000);
</script>
<style>
.redirect-page{max-width:1400px;margin-top:50px;margin-bottom:50px;margin-left:auto;margin-right:auto;text-ailgn:center;text-align: center;}
#redirect-get{margin: 7px;background: #00cc00; border: 1px solid #00cc00; color: #fff; cursor: pointer; font-size: 13px ; font-weight: bold ; padding: 7px 15px;text-decoration: none;text-transform: uppercase;text-shadow: none;}
#redirect-close{background: #ff4444; border: 1px solid #ff4444; color: #fff; cursor: pointer; font-size: 13px ; font-weight: bold ; margin-bottom: 10px;padding: 7px 15px;text-decoration: none;text-transform: uppercase;text-shadow: none;}
#redirect-get:hover, #redirect-close:hover{background: #555; border: 1px solid #555}
.redirect-timer{color:#ff3333;font-size:50px;margin-top: 30px;}
</style>
<?php get_footer(); ?>

Bước 2: Tạo trang Redirect trong quản trị wordpress

Vào trang quản trị wordpress > Trang (Pages) > Tạo trang mới (Add New)

Trong đó:

  • Tiêu đề: Redirect Link (đặt tùy ý)
  • Phần Url Slug: redirect-link
  • Phần thuộc tính trang – Mẫu: chọn Theme Chuyển hướng

Sau đó chọn Cập nhật (Update) để xuất bản trang vừa tạo.

Bước 3: Hướng dẫn sử dụng chèn link chuyển hướng

Sau khi thực hiện bước 1 và 2 xong, mỗi khi viết bài viết muốn chuyển hướng link download về trang vừa tạo chúng ta làm như sau:

Phần chèn link download thay vì chèn link thông thường là: https://www.screentogif.com/downloads

chèn thêm đoạn:

../redirect-link?url=https://www.screentogif.com/downloads

Ví dụ:

https://ictsharing.com/redirect-link?url=https://www.screentogif.com/downloads

Sau đó ra bài viết xem kết quả.

Bạn có thể chỉnh sửa trang page-redirect-link.php để nhúng quảng cáo vào cho phù hợp với ý tưởng của bạn.

Kết luận

Cách tạo trang chuyển hướng link trong wordpress này về cơ bản rất đơn giản. Tuy nhiên, nó sẽ bất tiện mỗi lần nhúng link phải thêm đoạn /redirect-link?url= thì mới thực hiện được. Nhưng đây cũng là cách hay để bạn tham khảo thêm.

Nếu có bất kỳ câu hỏi gì? hãy comment phía dưới hoặc tham gia vào cộng động của chúng tôi tại https://www.facebook.com/groups/190666571637007

Comments (6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *