Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Java
Để bắt đầu học lập trình Java bạn cần cài đặt 2 thứ JDK và IDE JDK (Java Deverlopment Kit) JDK là một bộ công cụ phát triển Java, nó dành cho những người lập trình Java để phát triển ứng dụng.  Bao gồm: JRE (Java Runtime Environment) là một môi trường chạy ứng dụng… (0 comment)

Bộ JDK là một bộ công cụ dành cho phát triển Java, để lập trình java cần phải cài đặt môi trường phát triển cho nó. Tài liệu được viết dựa trên phiên bản Java mới nhất Java 11: Bước 1: Download JDKLink: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html Để chọn JDK chính xác bạn cần kiểm tra máy tính của… (1 comment)