HomeLập trình

Cách sử dụng $(document).ready trong blade laravel 5.7

Like Tweet Pin it Share Share Email

Khi nhúng hàm $(document).ready vào blade trong laravel mãi vẫn không thể chạy được mà không biết lý do vì sao.

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm việc với các file và javascript trong laravel 5.7

Cho file Jquery Script:

<script src="{!!url('/js/jquery.min.js')!!}"></script>

Cho phần nội dung:

@extends('layouts.app')
@section ('content')
Settings main page

<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {
    alert("Settings page was loaded");
  });
</script>

@endsection

Thay vì tạo scripting trong phần nội dung, cách tốt hơn và chuyên nghiệp hơn là tạo một phần khác để tạo kịch bản trong app.blade.php

Bình thường mình làm theo cách sau:

<html>
 <head> 
  @yield('page-style-files')
 </head>

 <body>
  <div class="wrapper">
   @yield('content')
  </div>
 </body>

 @yield('page-js-files')
 @yield('page-js-script')

<html>

Ví dụ các trang nhánh sẽ như sau:

@extends('layouts.app')
@section ('content')
 Settings main page  
@endsection

@section('page-style-files')
 <link href="....css" />
@stop


@section('page-js-files')
 <script src=".....js"></script>
@stop

@section('page-js-script')
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {
    alert("hello ictsharing.com");
  });
</script>
@stop

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *