HomeLập trình

Cách lấy lại mã APP_KEY trong file .env của laravel

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài này mình hướng dẫn cách lấy lại mã APP_KEY trong file .env của laravel.
Trong nhiều trường hợp vô tình xóa mất dòng code mã hóa:

APP_KEY=base64:NvicnEbX2BgaArcAi5daQZpcfDmDVJAry8cA1qcHwVM=

Trong trường hợp dòng mã trên bị sai hoặc bị xóa thì website sẽ báo lỗi:

Website báo lỗi:

Khi đó chúng ta sử dụng lệnh sau để hệ thống tự động lấy lại mã bằng cách:
Sử dụng dòng cửa sổ lệnh cmd của window hoặc của bất cứ bên nào cũng được.
Di chuyển tới thư mục cài đặt mã nguồn laravel, bài hướng dẫn này mình sử dụng XAMPP thư mục shop trong htdoc

PS E:\xampp\htdocs\shop> php artisan key:generate

Vào thư mục shop mở file .env ta thấy nó tự động sinh mã:

Như vậy đã thành công vào chạy lại website như bình thường.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *