HomeQuản trị mạng

Ngân hàng câu hỏi Trắc nghiệm thi sát hạch chuẩn sử dụng CNTT

Ngân hàng câu hỏi Trắc nghiệm thi sát hạch chuẩn sử dụng CNTT
Like Tweet Pin it Share Share Email

Ngân hàng câu hỏi Trắc nghiệm thi sát hạch chuẩn sử dụng CNTT

(Cơ bản & Nâng Cao)

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM…………………………….3
MODULE 01: HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (IU01)……………..4
MODULE 02: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN (IU02)……………………………………………9
MODULE 03: XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN (IU03)………………………………………………..14
MODULE 04: SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN (IU04)……………………………………….36
MODULE 05: SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN (IU05)…………………………………….60
MODULE 06: SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN (IU06)………………………………………….83
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG
DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN……………………………………………………………………108

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *