Ngân hàng câu hỏi Trắc nghiệm thi sát hạch chuẩn sử dụng CNTT
Ngân hàng câu hỏi Trắc nghiệm thi sát hạch chuẩn sử dụng CNTT (Cơ bản & Nâng Cao) BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM…………………………….3MODULE 01: HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (IU01)……………..4MODULE 02: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN (IU02)……………………………………………9MODULE 03: XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN (IU03)………………………………………………..14MODULE… (0 comment)