HomeFront-End

Kỹ thuật xử lý Ajax – bài 2

Like Tweet Pin it Share Share Email

Ở bài 2 về kỹ thuật xử lý Ajax này chúng ta sẽ học được:
 – Ở bài đầu tiên sử dụng hàm .load() gặp phải nhược điểm nó load toàn bộ những gì có trong trang B về trang A.
 – Bài này sử dụng hàm .get() hoặc hàm post() để lấy dữ liệu tùy biến từ trang B.

Cấu trúc như sau:

 $.get("link_toi_trang_khac" , {tham_so_truyen_vao} , function(data){ 
 $(".noidung").html(data);   });

Ví dụ:

 $.get("b.php" , {tuoi:"20 tuổi"}, function(data){ $("#noidung").html(data); });

 Trang b.php

Trang a.php

Kết quả khi chạy:

Sử dụng tương tự với .POST

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *