HomeLập trình

Câu lệnh Xem danh sách route trong ứng dụng Laravel 5.x

Like Tweet Pin it Share Share Email

Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng câu lệnh dưới đây để xem nhanh xem trong ứng dụng của mình có những Router nào

Sử dụng câu lệnh:

php artisan route:list

Các thiết lập về route trong Laravel 5.x cũng được thiết lập khác đi, các route cho web request được đưa vào routes\web.php, còn các request cho api được đưa vào routes\api.php.

c:\xampp\htdocs\adshare-original>php artisan route:list
+--------+--------------------------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------+
| Domain | Method             | URI               | Name       | Action                       | Middleware  |
+--------+--------------------------------+-------------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------+
|    | GET|HEAD            | /               |         | App\Http\Controllers\MainController@main                  | web     |
|    | GET|HEAD            | admin-dashboard               |         | Closure                       | web,auth,acl |
|    | GET|HEAD|POST|PUT|PATCH|DELETE | admin-dashboard/advertiser/ad-active/{ad_content_id}/{extracted?} |         | App\Http\Controllers\AdvertiserController@activeAd             | web,auth,acl |
|    | GET|HEAD            | admin-dashboard/advertiser/ad-main/{campaign_id}/{status?}    |         | App\Http\Controllers\AdvertiserController@mainAdminAd           | web,auth,acl |
|    | GET|HEAD            | admin-dashboard/advertiser/ad-review-list             |         | App\Http\Controllers\AdvertiserController@reviewAdminAd          | web,auth,acl |
|    | GET|HEAD            | admin-dashboard/advertiser/campaign-main             |         | App\Http\Controllers\AdvertiserController@mainAdminCampaign        | web,auth,acl |
|    | GET|HEAD            | admin-dashboard/news               | news.index    | App\Http\Controllers\NewsController@index                 | web,auth,acl |
|    | POST              | admin-dashboard/news               | news.store    | App\Http\Controllers\NewsController@store                 | web,auth,acl |
|    | GET|HEAD            | admin-dashboard/news/calendar               |         | App\Http\Controllers\NewsController@postCalendar              | web,auth,acl |

Thông tin thêm

Có thể sử dụng các tùy chọn đi cùng với các câu lệnh để lọc kết quả đầu ra, ví du:

$ php artisan routes --name=ho

Trả về các route có tên bắt đầu với ho, hoặc:

$ php artisan routes --path=c

trả về các route có path bắt đầu bằng chữ cái c.

Ngoài ra, bạn đặc biệt chú ý các câu lệnh xem danh sách route khác nhau trong các phiên bản Laravel.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *