Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Java
Để bắt đầu học lập trình Java bạn cần cài đặt 2 thứ JDK và IDE JDK (Java Deverlopment Kit) JDK là một bộ công cụ phát triển Java, nó dành cho những người lập trình Java để phát triển ứng dụng.  Bao gồm: JRE (Java Runtime Environment) là một môi trường chạy ứng dụng… (0 comment)

Spring là một application framework mã nguồn mở, được giới thiệu vào năm 2002. Rod Johnson đã đưa ra ý tưởng này từ kinh nghiệm làm việc với kiến trúc J2EE. Spring Framework đã trở thành một nền tảng phổ dụng trong phát triển phần mềm Java, đặc biệt là các ứng dụng Java EE… (3 comments)