Ở phần này, ta sẽ tìm hiểu về phương thức tĩnh, thuộc tĩnh trong hướng đối tượng. Qua đó ta cũng phân biệt được sự khác nhau giữa thuộc tính thường và thuộc tính tĩnh. Đồng thời cũng nắm thêm về khái niệm hằng trong hướng đối tượng sẽ vận dụng như thế nào. Phương… (0 comment)