Bạn đang sử dụng facebook và muốn đổi tên facebook nhưng không được chấp nhận hoặc do tài khoản facebook của bạn bị khóa do sử dụng tên giả. Các bước thược hiện Bước 1: Truy cập vào link https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237 Bước 2: Nhập họ và tên cần đổi (yêu cầu trùng khớp với giấy tờ… (0 comment)