Có rất nhiều bạn lập trình PHP Framework laravel xong không biết cách triển khai ứng dụng (deploy) lên các host mua của các nhà cung cấp Nhân Hòa, Mắt bão có hệ thống quản lý CPanel, Plesk, ISPConfig.. hoặc trên các VPS, Các ứng dụng Laravel không được thiết kế để sử dụng luôn cho… (0 comment)

Dưới đây là một vài cập nhật quan trọng sắp tới của Laravel 5.8. Email Validation Validation Rule được xây dựng cho email của Laravel trong 5.8 giờ sẽ cho phép các ký tự international trong địa chỉ email. Nếu bạn có đoạn code validattion sau: Và cố gắng xác thực một địa chỉ email… (0 comment)

Phiên bản PHP framework laravel 5.7 yêu cầu PHP >= 7.1.3. Sau khi phát hành Laravel 5.7, Laravel 5.6 sẽ tiếp tục fix bug cho đến ngày 7/8/2018 và sửa các lỗi bảo mật cho đến ngày 7/2/2019. Tương tự, Laravel 5.7 sẽ nhận hỗ trợ fix bug và các lỗi bảo mật cho đến… (0 comment)

Nội dung khóa học:+ Cách cài đặt Laravel.+ Làm thế nào để tạo một dự án / trang web hoàn chỉnh trong Laravel.+ Tích hợp Bootstrap 4.+ Tích hợp hệ thống thanh toán Paypal vào ứng dụng Laravel.+ Hiển thị hình ảnh trên Heroku.+ Tích hợp Plugin Gloudemans Shoppingcart vào ứng dụng.+ Cách tạo trang… (0 comment)