HomeKhóa học

Chia Sẻ Khóa Học Tạo Hệ Thống POS – Quản Lý Bán Hàng Và Hàng Tồn Kho Với PHP 7 & adminLTE [LINK GOOGLE DRIVE ONLINE]

Like Tweet Pin it Share Share Email

Tìm hiểu cách tạo hệ thống POS với quản lý kho và thanh toán bằng PHP 7 và AdminLTE.

Bạn sẽ học được gì:

 • Bạn sẽ học cách tạo một ứng dụng web được thiết kế bằng ngôn ngữ lập trình PHP 7 với template AdminLTE.
 • Bạn sẽ học cách tạo ra một số tài nguyên cho phép cung cấp các đặc điểm hữu ích cho bất kỳ công ty nào muốn tạo điểm bán hàng.
 • Bạn sẽ học cách tạo quản lý hàng tồn kho, quản lý bán hàng với các phương thức thanh toán khác nhau, in hóa đơn, báo cáo bán hàng, báo cáo khách hàng tốt nhất, người bán và sản phẩm.
 • Bạn sẽ học cách kết hợp nhiều công cụ và plugin với adminLTE template như: biểu đồ, bảng và thống kê làm việc với lập trình hướng đối tượng và mẫu Model-view-controller.

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo hệ thống POS (Điểm bán hàng) từ đầu bằng ngôn ngữ lập trình PHP trong phiên bản 7, kết hợp một số tài nguyên sẽ cho phép bạn cung cấp các đặc điểm hữu ích cho bất kỳ công ty nào cần mở cửa hàng hoặc quản lý bán hàng và chứng khoán của họ.

Đây là một khóa học thực tế, nơi tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình học cách tạo các hệ thống phức tạp với PHP theo mẫu Model-View-Controller (MVC), khi bạn hoàn thành nó, bạn có thể bán nó cho khách hàng của mình hoặc nó có thể được sử dụng làm cơ sở để phát triển hệ thống phức tạp khác.

 •  Quản lý hàng tồn kho.
 • Quản lý bán hàng với các phương thức thanh toán khác nhau.
 • Hóa đơn in PDF.
 • Báo cáo bán hàng trong Excel.
 • Báo cáo khách hàng tốt nhất.
 • Báo cáo sản phẩm bán chạy nhất.
 • Báo cáo bán chạy nhất.
 • Kiểm soát sản phẩm chứng khoán.
 • Báo cáo hàng ngày.
 • Báo cáo hàng tháng.
 • Báo cáo phạm vi ngày.
 • Thích ứng với tất cả các thiết bị Responsive design).

Bạn sẽ học cách sử dụng các thư viện:

 • AdminLTE template: Mẫu nguồn mở tuyệt vời để tạo phần mềm đáp ứng.
 • jQuery DataTable: Được sử dụng để tạo bảng động.
 • MorrisJS: Được sử dụng cho đồ họa và thống kê động.
 • ChartJS: Được sử dụng cho đồ họa và biểu đồ động.
 • Date Range Picker: Được sử dụng để chọn phạm vi ngày.
 • Input Mask: Giúp người dùng nhập liệu bằng cách đảm bảo định dạng được xác định trước
 • TCPDF: Phần mở rộng PHP để in định dạng PDF.
 • Và hơn thế nữa: jQuery Number, iCheck, SweetAlert2, Fast Click, Ionicons…

LINK DOWNLOAD 

DOWNLOAD PHẦN 1 [LINK GOOGLE DRIVE ONLINE]

DOWNLOAD PHẦN 2 [LINK GOOGLE DRIVE ONLINE]

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *