Ở phần này, ta sẽ tìm hiểu về phương thức tĩnh, thuộc tĩnh trong hướng đối tượng. Qua đó ta cũng phân biệt được sự khác nhau giữa thuộc tính thường và thuộc tính tĩnh. Đồng thời cũng nắm thêm về khái niệm hằng trong hướng đối tượng sẽ vận dụng như thế nào. Phương… (0 comment)

Các lưu ý khi sử dụng Paypal. Anh em tham khảo 1. Một người chỉ sử dụng được 2 tài khoản thông tin giống nhau nhưng khác thông tin ngân hàng add vào tài khoản 2. Tài khoản có thể trùng tên nhưng khác nhau về thông tin, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng… (0 comment)