Spring là một application framework mã nguồn mở, được giới thiệu vào năm 2002. Rod Johnson đã đưa ra ý tưởng này từ kinh nghiệm làm việc với kiến trúc J2EE. Spring Framework đã trở thành một nền tảng phổ dụng trong phát triển phần mềm Java, đặc biệt là các ứng dụng Java EE… (3 comments)