Khi chưa biết lệnh này mình vẫn thường xuyên sử dụng MySQL Workbench hoặc phpmyadmin để thực hiện việc backup cơ sở dữ liệu trên các website Joomla, wordpress, web PHP… nó thường gặp phải các vấn đề như file database quá nặng hoặc lỗi … Tuy nhiên, khi bạn quản lý trực tiếp server… (0 comment)