VPN sử dụng để mã hóa dữ liệu cá nhân của bạn khi duyệt web kể cả những thông tin nhạy cảm của bạn và gia đình. Đặc biệt là các Doanh nghiệp cần được bảo vệ thông tin cao.  Mạng riêng ảo (VPN) có chức năng giống nhủ một nhân viên bảo vệ của… (0 comment)